#ligamakerdrone

Regulamento

BASES E PREGUNTAS FRECUENTES
Descarga o regulamento da edición 23/24 Documento oficial completo en pdf

A LIGA MAKER DRONE diríxese ao alumnado matriculado en 2º da E.S.O. en calquera centro educativo de Galicia (público, concertado, privado) durante o curso 2024-25.

A participación é de balde e supón unha dedicación mínima de 30 horas, distribuídas entre actividade tutelada e traballo autónomo do equipo.

Os centros interesados en participar deben presentar a súa solicitude de preinscrición a través dun dos seus docentes, que actuará de coordinador do equipo e interlocutor coa Organización. O prazo de preinscrición é desde o 5 ata o 30 de setembro de 2024.

As prazas están limitadas a 18 equipos e existirá unha lista de reserva con 5 equipos. Unha vez pechado o prazo de preinscrición, as solicitudes entrarán nun proceso de selección.

A Organización notificará o resultado da selección o 7 de outubro de 2024 por correo electrónico aos docentes preinscritos.

Os centros educativos seleccionados terán que confirmar a súa participación ou renuncia de praza antes do 10 de outubro de 2024. Transcorrido o prazo sen que o centro seleccionado confirme a súa participación, entenderase que renuncia á praza. No caso de producirse unha renuncia, a praza ofrecerase ao primeiro centro educativo que figure na lista de reserva e así sucesivamente.

Os equipos terán un mínimo de 8 e un máximo de 10 integrantes, distribuídos entre: 6-8 titulares, 1 docente-coordinador e 1 mentor (opcional).

Os centros educativos teñen liberdade de elixir, segundo os seus propios criterios, os titulares do equipo, xunto coas funcións que vai desempeñar cada un deles.

O coordinador do equipo será o docente dos alumnos e terá un rol activo, tanto durante a formación como no traballo autónomo do equipo. Entre as súas principais funcións, salientan:

 • Actuar como interlocutor entre o centro educativo e a Organización.
 • Seleccionar e inscribir aos integrantes do equipo.
 • Colaborar coa Organización na planificación das visitas ao centro educativo, facilitando os espazos e recursos necesarios para o desenvolvemento das disintas actividades.
 • Asistir persoalmente ás xornadas e sesións de formación da LMD.
 • Colaborar coa Organización na solicitude de consentimento para o tratamento de datos e difusión de dereitos de imaxe dos equipos.
 • Motivar o equipo e orientar o seu traballo, dedicando, polo menos, 1 hora á semana na aula para o deseño e desenvolvemento da solución ao reto.
 • Garantir o correcto uso e manexo dos materiais por parte do equipo, cumprindo coas normas e medidas de seguridade aplicables.

O mentor é unha figura opcional, cuxo rol será servir de guía e apoio ao equipo, proporcionando os coñecementos e as experiencias que, por razóns de tempo e/ou nivel educativo, o equipo non puido experimentar. O mentor non poderá ser un membro do equipo docente, senón un estudante matriculado en 3º ou 4º curso da E.S.O. O mentor poderá acompañar o equipo durante o proceso de deseño e montaxe do sistema dron, pero non poderá participar activamente na Xornada de Exhibición.

A inscrición definitiva dos integrantes dos equipos deberá formalizarse antes do 10 de outubro de 2024.

Sesión online de benvida aos docentes. Data límite inscrición equipos – 10 de outubro de 2024

Xornada de presentación da LMD – 30 de outubro de 2024

Sesión de introdución á pilotaxe de drons – Do 4 ao 22 novembro de 2024

Data límite para presentar o deseño preliminar – 25 de novembro de 2024

Formación tecnolóxica – Do 25 de novembro de 2024 ao 21 de febreiro de 2025

Adestramento en voo e titorización – Do 24 de febreiro ao 25 de abril de 2025

Data límite para completar a solución – 24 de marzo de 2025

Sesión online informativa sobre a competición – 24 de abril de 2025

Data límite para envío da ficha resumo da solución – 25 de abril de 2025

Xornada de Exhibición – 9 de maio de 2025

A Organización propoñerá un tema que poida ser investigado desde diferentes puntos de vista, que resulte atractivo para os equipos e que supoña un reto social.

A fin de garantir a igualdade de condicións entre participantes, a Organización entregará a cada equipo dous kits dron ao inicio da formación: un modelo SYMA X5-C para levar a cabo as prácticas de voo e un modelo F-450 no que se instalará o sistema deseñado para resolver o reto. Ademais, a Organización asignará a cada equipo a cantidade máxima de 100 euros para a compra de materiais, que se aboará trala entrega da xustificación documental e sempre con carácter previo á data de celebración da Xornada de Exhibición. Ademais, a Organización recomenda unha dedicación mínima de 14 horas ao desenvolvemento da solución ao reto, malia que, como calquera outra actividade, canta maior sexa a dedicación, maior será a probabilidade de obter mellores resultados.

Durante a fase de deseño e construción do dron, os equipos estarán en todo momento apoiados pola Organización, que realizará un seguimento continuo, presencial e telemático, para a resolución de dúbidas e a validación de solucións.

A data límite para completar o sistema dron é o 24 de marzo de 2025.

 

A formación tecnolóxica ocupa un papel fundamental: Máis do 50% da LIGA MAKER DRONE destínase a formación, tanto a docentes como a escolares, e estrutúrase nas seguintes sesións:

Ao inicio do curso escolar, a Organización programará con cada equipo unha visita ao centro educativo para impartir unha sesión de introdución á pilotaxe de drons, na que se abordará a formación teórica sobre os compoñentes dun dron e a normativa en materia de seguridade e exercicios prácticos sobre deseño, construción e pilotaxe dun dron (2 horas).

Unha vez revelado o reto da edición, a Organización imparte tres sesións formativas teóricas presenciais, de dúas horas de duración cada unha, sobre: materiais e fabricación, mecatrónica e sistemas avanzados, co obxectivo de dotar os equipos das nocións básicas para o deseño e programación dun sistema operado por un dron que permita resolver o reto (6 horas)

Ademais, a Organización imparte prácticas de voo para o piloto que designe o equipo. As prácticas de voo realizaranse en tres sesión presenciais de 2 horas de duración.

 

Durante o transcurso da LIGA MAKER DRONE, os equipos dispoñerán de dous kits dron (un modelo SYMA X5-C para levar a cabo as prácticas de voo e un modelo F-450 no que se instalará o sistema deseñado para resolver o reto) e recibirán unha asignación monetaria de máximo 100 euros para a compra dos materiais necesarios para a construción da solución ao reto.

A Organización tamén proporcionará recursos e soporte técnico (presencial e telemático) para a resolución de dúbidas ou problemas que se poidan presentar tanto a equipos como a docentes. O soporte técnico realízase de maneira continua, de xeito presencial e telemático, a través de correo electrónico, teléfono e área privada da LIGA MAKER DRONE. O horario de atención será de luns a venres de 09:00 a 17:00 horas.

Así mesmo, os equipos poderán recibir unha axuda para asistir ás xornadas que se celebrarán fóra do seu centro educativo, que deberá solicitarse no prazo máximo de 30 días naturais a contar desde a data de celebración da xornada mediante o envío por correo electrónico a info@liganakerdrone.com do formulario dispoñible a través da seguinte ligazón. As solicitudes incompletas ou enviadas fóra de prazo ou por medio distinto ao correo electrónico non serán atendidas. Para máis información, contactar con info@ligamakerdrone.com.

Os equipos terán a oportunidade de realizar as demostracións dos sistemas dron deseñados para resolver o reto tecnolóxico da edición na Xornada de Exhibición, un evento de balde e aberto a toda a comunidade educativa (compañeiros de distintos cursos, corpo docente, familias, etc.) no que se comparte a aprendizaxe e o entusiasmo dos equipos e co que remata a LIGA MAKER DRONE.

Durante a Xornada de Exhibición, os portavoces de cada equipo presentarán ao público o sistema dron deseñado para a resolución do reto. A presentación terá unha duración máxima dun minuto por portavoz, dous minutos en total para cada equipo. Rematadas as presentacións, os equipos dividiranse en grupos para disputar de xeito simultáneo unha fase previa eliminatoria. O equipo que consiga completar o reto no menor tempo posible avanzará á seguinte rolda e así sucesivamente, ata proclamarse campión da competición. En caso de empate, o campión determinarase baseándose nos criterios técnicos estabelecidos nas bases do reto que se entregarán na Xornada de Presentación da Liga, así como no cumprimento dos calendarios de entrega do deseño preliminar e da solución final.

As solucións tamén serán valoradas por un xurado de expertos en innovación de recoñecido prestixio nos eidos académico e empresarial segundo as seguintes categorías:

 • Mellor deseño, baseándose na optimización do deseño segundo os requisitos técnicos especificados.
 • Solución máis disrutiva, baseándose na creatividade e innovación.
 • Destreza en voo, baseándose na destreza do piloto.
 • Mellor presentación, baseándose na claridade e creatividade na exposición da solución ao reto.

As prácticas de voo requiren ser planificadas e realizadas de xeito seguro. O coordinador do equipo será responsable de garantir que as prácticas sempre se realicen nun recinto pechado, tipo pavillón ou similar, no que non exista presenza de persoas alleas ao equipo. A zona de engalaxe do dron deberá estar delimitada por un espazo ao que só poderán acceder o piloto e os membros do equipo que estean estritamente relacionados co voo. Está terminantemente prohibido pilotar os drons en espazos exteriores non cubertos.

Durante as prácticas de voo poden presentarse riscos de impacto contra persoas e obxectos.

En tódolos casos nos que non estea presente a Organización, as prácticas de voo levaranse a cabo co dron SYMA X5-C, respectando en todo momento as medidas de seguridade indicadas no parágrafo anterior.

As hélices do dron supoñen o principal risco de corte, tanto para o piloto como para terceiros, especialmente cando o dron estea en movemento. Por iso, a Organización entregará o modelo F-450 sen hélices, que instalará unicamente para impartir as sesións de adestramento en voo. Queda terminantemente prohibido pilotar o dron F-450 sen estar presente un membro da Organización.

Os centros educativos que incumpran as normas de seguridade estabelecidas neste regulamento, así como aquelas indicadas pola Organización, serán automaticamente expulsados da LMD, sen excepción.

 

A Organización entregará a tódolos integrantes dos equipos un diploma de participación na LIGA MAKER DRONE.

O equipo que se proclame campión da competición obterá un trofeo e cada un dos seus membros recibirá unha medalla e un kit dron.

Os membros dos equipos gañadores das categorías valoradas polo xurado de expertos recibirán unha medalla e un kit de programación.

A participación na LIGA MAKER DRONE supón a plena aceptación deste regulamento e demais normas aplicables.

A Organización queda facultada para resolver calquera continxencia non prevista neste regulamento, así como para modificalo e interpretalo durante o transcurso da LIGA MAKER DRONE.

A Organización resérvase o dereito de cancelar, suspender ou modificar a LIGA MAKER DRONE ante circunstancias que, a criterio da Organización, así o xustifiquen. O exercicio deste dereito en ningún caso permitirá reclamación algunha por parte dos participantes.

A Organización resérvase o dereito de descualificar aquel equipo que altere, prexudique ou ameace de calquera xeito o bo desenvolvemento da LIGA MAKER DRONE. Así mesmo, quedará descualificado aquel equipo que, de xeito inconsciente ou intencionado, incumpra as medidas de seguridade e/ou prexudique ou dane a imaxe da Organización, o Xurado e/ou calquera outro equipo.

Para máis información sobre a LIGA MAKER DRONE, pode consultar a sección «Preguntas frecuentes» ou contactar coa Fundación Barrié a través de educacion@fbarrie.org ou do 981 221 525.

Preguntas frecuentes

TES ALGUNHA DÚBIDA?
Quen pode participar na LIGA MAKER DRONE?

Pode participar todo o alumnado matriculado durante o curso 2024- 2025 en 2º de Educación Secundaria Obrigatoria en calquera centro educativo –público, concertado ou privado– de Galicia.

Como realizo o proceso de preinscrición do meu equipo?

A preinscrición para participar na Liga Maker Drone realízase cubrindo o formulario de solicitude dispoñible na páxina web da Liga Maker Drone.

Poden os alumnos preinscribirse pola súa conta?

Non. Para participar cómpre que un educador do centro se encargue da preinscrición.

Pode un mesmo centro preinscribir a varios equipos?

Si, pero, debido á limitación de prazas, priorizarase a participación do maior número de centros posibles.

Como se seleccionan os equipos?

Unha vez pechado o prazo de preinscrición, a Organización valora con total imparcialidade e obxectividade as solicitudes recibidas segundo, entre outros, os seguintes criterios:

 • O nivel de integración das TIC no centro educativo.
 • A materia impartida polo profesor-coordinador, preferiblemente tecnoloxía ou similar.
 • A experiencia previa do profesor-coordinador co manexo de drons, robótica, electrónica e/ou programación.
 • O grao de motivación e dispoñibilidade do profesor-coordinador para participar na Liga Maker Drone.
 • A dispoñibilidade de espazos e medios necesarios para a celebración das actividades no centro.
O meu equipo está incluído nunha lista de reserva. Podo esperar que o meu equipo participe na LIGA MAKER DRONE?

A inclusión na lista de reserva non garante a participación na Liga Maker Drone. Recorrerase á lista de reserva só a raíz da renuncia dun equipo seleccionado previamente. Neste caso, producirase o chamamento do primeiro equipo que apareza na lista de reserva e así sucesivamente.

Podo coñecer os motivos polos que o meu centro non foi seleccionado?

Debido ao elevado volume de solicitudes recibidas, a Organización non poderá atender as peticións de información individualizada sobre solicitudes desestimadas.

Quen e en base a que criterios se seleccionan os integrantes do equipo?

Os centros educativos teñen liberdade de elixir, segundo os seus propios criterios, os integrantes dos seus equipos, xunto coas funcións que vai desempeñar cada un deles.

Cal é o tamaño recomendado dun equipo?

Os equipos terán un mínimo de 8 e un máximo de 10 integrantes, distribuídos entre 6-8 titulares, 1 coordinador (profesor-titor) e un mentor (opcional). O número de participantes é importante para realizar as diferentes tarefas de xeito eficiente (investigación previa, así como deseño, construción, programación e pilotaxe da solución).

Deben ter os integrantes dun equipo predisposición ás áreas de ciencias ou tecnoloxía?

A Liga Maker Drone concíbese para estudantes con diversas preferencias e intereses académicos, non necesariamente predispostos ás matemáticas, ás ciencias ou á tecnoloxía. O obxectivo é motivalos no exercicio das habilidades e principios básicos destas áreas. O docente que actúe como coordinador do equipo, porén, debe contar con nocións básicas en robótica educativa, programación, soldadura, electrónica e compoñentes varios. Tamén é recomendable, malia que non cómpre, que o piloto do equipo teña experiencia previa e/ou predisposición a manexar drons.

Cal é o rol do mentor?

O mentor é unha figura opcional, cuxo rol será servir de guía e apoio ao equipo, proporcionando os coñecementos e as experiencias que, por razóns de tempo e/ou nivel educativo, o equipo non puido experimentar. O mentor non poderá ser un membro do equipo docente, senón un estudante matriculado en 3º ou 4º curso da E.S.O. O mentor poderá acompañar o equipo durante o proceso de deseño e montaxe do sistema dron, pero non poderá participar activamente na Xornada de Exhibición.

 

Cal é a data límite para inscribir un equipo?

A inscrición definitiva dos equipos deberá formalizarse antes da celebración da Xornada de Presentación da LIGA MAKER DRONE.

É posible modificar a composición do equipo?

No caso de que cumpra realizar algún cambio nos titulares do equipo, deberase notificar á Organización antes da data de inicio da formación tecnolóxica nos centros.

O coordinador require contar con experiencia técnica?

Si, o coordinador do equipo debe ser profesor-titor da materia de tecnoloxía ou similar (robótica, programación, etc.) e contar con nocións básicas en robótica educativa, programación, soldadura, electrónica e compoñentes varios.

Cal é o compromiso de tempo do coordinador?

Esta actividade supón unha dedicación mínima de 30 horas, distribuídas equitativamente entre actividade tutelada e traballo autónomo do equipo. O grao de implicación na supervisión e axuda aos seus alumnos na preparación do reto será decisión de cada educador.

Pode un coordinador delegar as súas funcións noutro educador?

Unicamente en casos debidamente xustificados e coa autorización previa da Organización poderá delegar a súa representación noutro membro do equipo docente.

Pode un educador coordinar máis dun equipo?

Un educador pode coordinar máis dun equipo, pero o día da Xornada de Exhibición cada equipo deberá ter un responsable, polo que, ademais do coordinador, os equipos poden ter un auxiliar que os acompañe durante a Xornada.

Existen recursos para axudar a coordinar un equipo?

Si. A Organización poñerá a disposición dos equipos os recursos necesarios para o desenvolvemento da solución ao reto. Así mesmo, impartirá formación e acompañará o traballo desenvolvido nas aulas para dar apoio e atender as dúbidas dos equipos.

Cales son os requisitos de espazo do centro educativo?

Os centros participantes deben facilitar as súas instalacións para realizar as xornadas previas á preparación do reto. O espazo requirido dependerá da tipoloxía da actividade, podendo ser preciso o uso da aula de tecnoloxía –ou similar– e dun espazo tipo pavillón deportivo cuberto.

Que outros medios técnicos e/ou materiais se requiren?

Os centros participantes deben contar con medios para apoiar as explicacións, tipo encerado (dixital ou tradicional), así como medios para realizar proxeccións audiovisuais e conexión a Internet.

Que equipos e materiais recibe cada equipo?

A fin de garantir a igualdade de condicións entre participantes, a Organización entregará a cada equipo dous kits dron ao inicio da formación: un modelo SYMA X5-C para levar a cabo as prácticas de voo e un modelo F-450 no que se instalará o sistema deseñado para resolver o reto. Ademais, a Organización asignará a cada equipo a cantidade máxima de 100 euros para a compra de materiais, que se aboará trala entrega da xustificación documental e sempre con carácter previo á data de celebración da Xornada de Exhibición.

 

Cando se reciben os kits dron?

A Organización entregará os kits dron ao comezar a formación tecnolóxica.

Está permitido o manexo dos equipos e materiais fóra do recinto escolar?

Non, o manexo dos kits dron debe realizarse dentro do recinto escolar. O coordinador do equipo será responsable de garantir que as prácticas de voo sempre se realicen nun recinto pechado, tipo pavillón ou similar, no que non exista presenza de persoas alleas ao equipo. Está terminantemente prohibido pilotar os drons en espazos exteriores non cubertos. Os equipos deben estar acompañados en todo momento polo coordinador que conste na solicitude. O equipo que incumpra esta norma será automaticamente expulsado da LIGA MAKER DRONE, sen excepción.

Son un docente con ampla experiencia no manexo de drons, podo realizar prácticas de voo cos meus alumnos empregando o dron F-450?

Non. As hélices do dron supoñen o principal risco de corte, tanto para o piloto como para terceiros, especialmente cando o dron estea en movemento. Por iso, a Organización entregará o modelo F-450 sen hélices, que instalará unicamente para impartir as sesións de adestramento en voo. En tódolos casos nos que non estea presente a Organización, as prácticas de voo levaranse a cabo co dron SYMA X5-C, respectando en todo momento as medidas de seguridade indicadas no regulamento. Queda terminantemente prohibido pilotar o dron F-450 sen estar presente un membro da Organización. Os centros educativos que incumpran as normas de seguridade estabelecidas neste regulamento, así como aquelas indicadas pola Organización, serán automaticamente expulsados da LMD, sen excepción.

Cóntase cun soporte técnico para a resolución de dúbidas ou problemas técnicos que se poidan presentar tanto a equipos como a docentes?

Si, a Organización proporciona soporte técnico de xeito presencial e telemático a través de correo electrónico, teléfono e área privada da LIGA MAKER DRONE. O horario de atención será de luns a venres de 09:00 a 17:00 horas.

Cales son as fases da LIGA MAKER DRONE?

A LIGA MAKER DRONE consta de 5 fases:

 • Sesión online de benvida aos docentes
 • Xornadas de presentación da LIGA MAKER DRONE
 • Sesión de introdución á pilotaxe de drons
 • Formación tecnolóxica
 • Adestramento en voo e titorización
 • Sesión online informativa sobre a competición
 • Xornada de Exhibición
É obrigatorio participar en todas as fases previas á Xornada de Exhibición?

Si, a participación nas fases previas á Xornada de Exhibición é obrigatoria.

En que consiste o reto e como contribúe á educación dos equipos?

A Organización propoñerá un tema que poida ser investigado desde diferentes puntos de vista, que resulte atractivo para os equipos e que supoña un reto social. Proposto o reto, a Organización impartirá unha formación tecnolóxica coa fin de dotar a cada equipo das nocións básicas para a preparación autónoma do reto. Rematada a formación, os equipos intentarán atopar a solución máis axeitada ao reto proposto. Entre os principais beneficios desta aprendizaxe baseada na proposta dun reto, salientan:

 • Aprendizaxe activa con protagonismo do alumnado.
 • Desenvolvemento de competencias sociais: implicación, cooperación e colaboración.
 • Interaccións reais con axentes externos ao propio centro educativo.
 • Procura de solucións, desenvolvendo a autonomía e a autoestima.
 • Conexión co mundo real e coa comunidade.
 • Aceptación dos erros e do fracaso como parte necesaria da aprendizaxe.
Con canto tempo contan os equipos para preparar a solución ao reto?

Os equipos contarán cun total de 6 meses, desde novembro ata maio, para a preparación da solución ao reto. A dedicación mínima será dunha hora por semana. Como en calquera deporte ou outra actividade extraescolar, canto máis tempo se inviste, mellores resultados se poden obter.

Como se desenvolve a Xornada de Exhibición?

Na Xornada de Exhibición preséntanse as demostracións das solucións deseñadas por cada equipo. A Xornada de Exhibición, que congrega a máis dun millar de estudantes de toda Galicia, ten unha duración aproximada de 3 horas. Os equipos divídense en grupos para disputar de xeito simultáneo unha fase previa eliminatoria. Ao comezo da fase previa, os portavoces de cada equipo presentarán ao público o sistema dron deseñado para a resolución do reto. A presentación terá unha duración máxima dun minuto por portavoz, dous minutos en total para cada equipo. Trala presentación das solucións, darán comezo as probas. O equipo que consiga completar o reto no menor tempo posible avanzará á seguinte rolda e así sucesivamente, ata proclamarse campión da competición.

Cal é o criterio para outorgar premios?

A competición resolverase en modo torneo, no que o equipo que consiga completar a misión definida no reto no menor tempo posible proclamarase campión da LIGA MAKER DRONE. En caso de empate, o campión determinarase baseándose nos criterios técnicos estabelecidos nas bases do reto que se entregarán na Xornada de Presentación da Liga, así como no cumprimento dos calendarios de entrega do deseño preliminar e da solución final. Os sistemas dron tamén serán valorados por un xurado de expertos en innovación de recoñecido prestixio nos eidos académico e empresarial, baseándose nas seguintes categorías:

 • Mellor deseño, baseándose na optimización do deseño segundo os requisitos técnicos especificados.
 • Solución máis disrutiva, baseándose na creatividade e innovación.
 • Destreza en voo, baseándose na destreza do piloto.

Mellor presentación, baseándose na claridade e creatividade na exposición da solución ao reto.

Poden asistir espectadores ou acompañantes?

Si, a Xornada de Exhibición é un evento de gran expectación aberto a toda a comunidade educativa (corpo docente, compañeiros, familias, etc.) no que se comparten a aprendizaxe e o entusiasmo dos equipos e se vive o mundo da tecnoloxía de xeito lúdico e entretido. A Organización concederá axudas ao desprazamento a aqueles centros localizados fóra da cidade de A Coruña que así o soliciten. Para máis información, consultar o regulamento.

Que tipos de premios poden gañar os equipos?

A Organización entregará a todos os integrantes dos equipos un diploma de participación na LMD. O equipo que se proclame campión da competición obterá un trofeo e cada un dos seus membros recibirá unha medalla e un kit dron. Os membros dos equipos gañadores das categorías valoradas polo xurado de expertos recibirán unha medalla e un kit de programación.

Descarga as bases da edición 23/24 LIGA MAKER DRONE
O IES Carlos Casares, de Vigo, gaña a 3ª Liga Maker Drone da Fundación Barrié e o Centro Tecnolóxico ITG 16/05/2024

A Coruña, 16 maio de 2024. Deseñar, programar e voar un sistema sobre un dron para neutralizar niños de velutina. Ese foi o reto que tiveron que superar os máis de 170 estudantes participantes (un 50% deles, rapazas) da 3ª LIGA MAKER DRONE, impulsada pola Fundación Barrié e o Centro Tecnolóxico de Galicia (ITG), cuxa xornada […]

Seguir lendo
170 escolares de toda Galicia competirán na Gran Final da 3ª Liga Maker Drone da Fundación Barrié e o centro tecnolóxico ITG 09/05/2024

A Coruña, 30 abril de 2024. O vindeiro xoves, 16 de maio, terá lugar no Coliseum da Coruña a gran final da 3ª LIGA MAKER DRONE, impulsada pola Fundación Barrié e o centro tecnolóxico ITG a fin de fomentar as vocacións científico-tecnolóxicas entre as novas xeracións. 170 estudantes de segundo de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) […]

Seguir lendo
A 3ª LIGA MAKER DRONE propón a estudantes de toda Galicia o reto de neutralizar niños de velutina mediante o desenvolvemento dun sistema dron 27/10/2023

A Coruña, 27 de outubro de 2023.- Os 180 alumnos de segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) seleccionados en toda Galicia para participar na 3ª LIGA MAKER DRONE coñeceron esta mañá o reto proposto polos promotores desta iniciativa, a Fundación Barrié e o ITG Centro Tecnolóxico(ITG): neutralizar niños de velutina (ficticios) mediante o lanzamento […]

Seguir lendo
SUBSCRÍBETE AO BOLETÍN DE NOVAS! RECIBE ALERTAS DA LIGA MAKER DRONE

A LIGA MAKER DRONE É UN PROXECTO DA FUNDACIÓN BARRIÉ E O ITG CENTRO TECNOLÓXICO

Organizadores

Fundación Barrié

A Fundación Barrié é unha fundación patrimonial constituída polo empresario e mecenas Pedro Barrié de la Maza coa misión de contribuír ao desenvolvemento económico e social de Galicia desde unha perspectiva global, labor que leva a cabo con raíces galegas e alcance nacional e internacional nos eidos da educación, a investigación, a cultura e o patrimonio e a acción social.

Instituto Tecnológico de Galicia

O Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) é un Centro Tecnolóxico Nacional de referencia en I+D e tecnoloxía diferenciais para a Industria 4.0, sistemas aéreos non tripulados, enerxía intelixente e cidades sostibles. Constituído en 1991 como fundación privada sen ánimo de lucro, o seu director xeral preside a Federación Española de Centros Tecnolóxicos (FEDIT), que representa a 35 centros, 3.950 empregados e 21.000 empresas cliente.

LIGA MAKER DRONE (C) 2022. | AVISO LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE PRIVACIDADE