#ligamakerdrone

Regulamento

BASES E PREGUNTAS FRECUENTES PARA A EDICIÓN 22/23
TODO O QUE CÓMPRE SABER SOBRE A LIGA MAKER DRONE EDICIÓN 22/23

A participación na LIGA MAKER DRONE supón a plena aceptación do seu regulamento. O regulamento poderá ser modificado en calquera momento pola Organización, que comunicará con antelación dabondo os cambios realizados a través do boletín da LIGA MAKER DRONE.

Descarga o regulamento Documento oficial completo en pdf

A LIGA MAKER DRONE diríxese ao alumnado matriculado en 2º ESO en calquera centro educativo de Galicia. A participación na LIGA MAKER DRONE é de balde e supón unha dedicación estimada de 30 horas, distribuídas equitativamente entre actividade tutelada e traballo autónomo do equipo.

Os centros interesados en participar poden presentar a súa solicitude de preinscrición a través dun dos seus docentes, que actuará de coordinador do equipo e interlocutor coa Organización.

O prazo de preinscrición será desde as 12:00 do día 12 ata as 12:00 do día 26 de setembro de 2022. Non se atenderán solicitudes de preinscrición posteriores a esa data.

As prazas están limitadas a 18 equipos e existirá unha lista de reserva con 5 equipos. Unha vez pechado o prazo de preinscrición, as solicitudes entrarán nun proceso de selección.

A Organización notificará o resultado da selección a partir das 12:00 horas do 3 de outubro de 2022 por correo electrónico a todos os docentes preinscritos.

Os 18 centros educativos seleccionados terán que confirmar a súa participación ou renuncia antes das 12:00 do 6 de outubro de 2022. Transcorrido o prazo sen que o centro seleccionado confirme a súa participación, entenderase que renuncia á praza. No caso de producirse unha renuncia, a praza ofrecerase ao primeiro centro que figure na lista dos 5 centros de reserva e así sucesivamente.

Un equipo debe ter un mínimo de 5 e un máximo de 7 integrantes, acompañados de 2 suplentes e 1 coordinador.

O coordinador do equipo será o docente dos alumnos e terá un rol activo no desenvolvemento das actividades e do traballo autónomo do equipo. Entre as súas principais funcións, salientan:

Actuar como interlocutor entre o centro educativo e a Organización.

Colaborar coa Organización na planificación das visitas ao centro educativo, facilitando os espazos e recursos necesarios para o desenvolvemento das disintas actividades.

Seleccionar e inscribir o equipo e os 2 suplentes.

Asistir persoalmente ás xornadas e sesións de formación da LIGA MAKER DRONE. En casos debidamente xustificados, e coa autorización previa da Organización, poderá delegar a súa representación noutro membro do equipo docente.

Colaborar coa Organización na solicitude de consentimento para o tratamento de datos e difusión de dereitos de imaxe dos equipos.

Motivar ao equipo e orientar o seu traballo, dedicando, polo menos, 1 hora á semana na aula para o deseño e desenvolvemento da solución ao reto.

Garantir o correcto uso e manexo dos materiais por parte do equipo, cumprindo coas normas e medidas de seguridade aplicables.

Os centros teñen liberdade de elixir, segundo os seus propios criterios, os integrantes do equipo e os suplentes, tratando de fomentar unha representación equilibrada de alumnas e alumnos. A inscrición definitiva dos integrantes do equipo e os suplentes deberá formalizarse antes do 4 de novembro de 2022.

Benvida en liña aos docentes 6 de outubro de 2022
Xornadas de introdución aos drons Do 10 de outubro ao 3 de novembro de 2022
Xornada de presentación do reto 4 de novembro de 2022
1ª Sesión de formación tecnolóxica Do 7 al 25 de novembro de 2022
2ª Sesión de formación tecnolóxica Do 28 de novembro ao 22 de decembro de 2022
3ª Sesión de formación tecnolóxica Do 9 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2023
Preparación autónoma do reto Do 6 de febreiro ao 4 de maio de 2023
Formación específica e adestramento en pilotaxe Do 6 de febreiro ao 4 de maio de 2023
Xornada de Exhibición 5 de maio de 2023

A Organización propoñerá un tema que poida ser investigado desde diferentes puntos de vista, que resulte atractivo para os equipos e que supoña un reto social.

Os equipo terán a oportunidade de realizar as demostracións dos sistemas dron deseñados para resolver o reto tecnolóxico da edición na Xornada de Exhibición, un evento de balde e aberto a toda a comunidade educativa (compañeiros de distintos cursos, corpo docente, familias, etc.) no que se comparte a aprendizaxe e o entusiasmo dos equipos e co que remata a LIGA MAKER DRONE.

Durante a Xornada de Exhibición, os equipos divídense en grupos para disputar de xeito simultáneo unha fase previa eliminatoria. O equipo que consiga completar a misión definida no reto no menor tempo posible proclamarase campión da LIGA MAKER DRONE.

Entre os principais beneficios desta aprendizaxe baseada na proposta dun reto, salientan:

 • Aprendizaxe activa con protagonismo do alumnado.
 • Desenvolvemento de competencias sociais: implicación, cooperación e colaboración.
 • Interaccións reais con axentes externos ao propio centro educativo.
 • Procura de solucións, desenvolvendo a autonomía e a autoestima.
 • Conexión co mundo real e coa comunidade.
 • Aceptación dos erros e do fracaso como parte necesaria da aprendizaxe.

A formación tecnolóxica ocupa un papel fundamental na LIGA MAKER DRONE. Máis do 50% da LIGA MAKER DRONE destínase a formación, tanto a docentes como a escolares, e estrutúrase nas seguintes sesións:

Ao inicio do curso escolar, a Organización proporciona unha formación teórico-práctica de introdución aos drons con obradoiros de mecánica e sensores, fabricación de compoñentes por impresión 3D e pilotaxe de drons aéreos e terrestres. Esta formación, de tres horas de duración, ten como obxectivo achegar a todo o alumnado de 2º ESO a normativa e aplicacións dos drons e fomentar a participación na LIGA MAKER DRONE.

Unha vez revelado o reto da edición, a Organización imparte tres sesións formativas presenciais, de dúas horas de duración cada unha, sobre electrónica, programación, soldadura, conectores, manipulación de ferramentas e materiais e funcionamento de mecanismos, co obxectivo de dotar aos equipos das nocións básicas para o deseño e programación dun sistema operado por un dron que permita resolver o reto.

Paralelamente, a Organización dispón unha formación específica presencial de tecnoloxía e robótica, así como de adestramento en voo, que se estrutura en tres sesións de dúas horas de duración cada unha coa fin de adestrar os equipos para manexar os seus sistemas dron.

Finalmente, a Organización realiza un seguimento continuo, presencial e telemático, durante o transcurso da LIGA MAKER DRONE coa fin de compartir información, resolver dúbidas, avaliar avances e realizar a validación das solucións construídas polos equipos. Este seguimento realízase de xeito presencial e telemático a través de correo electrónico, teléfono e área privada da LIGA MAKER DRONE. O horario de atención será de luns a venres de 09:00 a 19:00 horas.

Durante o transcurso da LIGA MAKER DRONE, os equipos dispoñerán de dous kits dron: un para realizar as probas e outro para utilizar na Xornada de Exhibición, para traballar autonomamente na solución máis axeitada ao reto proposto. Ademais, recibirán unha asignación monetaria para mercar os materiais necesarios para a construción da solución ao reto.

A Organización tamén proporciona recursos e soporte técnico (presencial e telemático) para a resolución de dúbidas ou problemas que se poidan presentar tanto a equipos como a docentes. O soporte técnico realízase de maneira continua, de xeito presencial e telemático, a través de correo electrónico, teléfono e área privada da LIGA MAKER DRONE. O horario de atención será de luns a venres de 09:00 a 19:00 horas.

Así mesmo, a Organización concede axudas ao desprazamento a aqueles centros localizados fóra da cidade de A Coruña que así o soliciten. No suposto de utilización de vehículo particular, aboaranse axudas a razón de 0,25 € por quilómetro percorrido, sen necesidade de xustificación documental. No suposto de utilización de transporte público, aboaranse axudas previa xustificación documental e cun límite máximo segundo os quilómetros percorridos e o número de autobuses contratados. Máis información a través de info@ligamakerdrone.com.

Todos os integrantes dos equipos recibirán un diploma acreditativo por participar na LIGA MAKER DRONE, malia que os equipos gañadores recibirán unha serie de agasallos adicionais.

O equipo que se proclame gañador da LIGA MAKER DRONE obterá un trofeo e cada un dos seus integrantes recibirá unha medalla e un kit dron.

Ademais, os gañadores das seguintes categorías recibirán unha medalla e un kit de programación.

 • Mellor deseño: Nesta categoría, valorarase a optimización do deseño segundo os requisitos técnicos especificados: menor peso, menor custo, etc.
 • Solución máis disrutiva: Nesta categoría, valorarase a creatividade e innovación da solución proposta para a resolución do reto.
 • Destreza en voo: Nesta categoría, valorarase a destreza na pilotaxe do dron.
 • Mellor presentación: Nesta categoría, valorarase a expresión oral, claridade e creatividade na exposición da solución ao reto.

Os equipos dispoñerán dun seguimento, presencial e telemático, durante o transcurso da LIGA MAKER DRONE coa fin de compartir información, resolver dúbidas, avaliar avances e realizar a validación das solucións construídas para a resolución do reto. Este seguimento realízase de maneira continua, de xeito presencial e telemático, a través de correo electrónico, teléfono e área privada da LIGA MAKER DRONE. O horario de atención será de luns a venres de 09:00 a 19:00 horas.

Para máis información sobre a LIGA MAKER DRONE, pode consultar a sección “Preguntas frecuentes” ou contactar coa Fundación Barrié a través do correo electrónico info@ligamakerdrone.com ou do teléfono 981 221 525.

Preguntas frecuentes

TES ALGUNHA DÚBIDA?
Quen pode participar na LIGA MAKER DRONE?

Poden participar todo o alumnado matriculado durante o curso 2022/2023 en 2º de Educación Secundaria Obrigatoria en calquera centro educativo –público, concertado ou privado– de Galicia.

Como realizo o proceso de preinscrición do meu equipo?

A preinscrición para participar na Liga Maker Drone realízase mediante o enchemento do formulario de solicitude dispoñible na páxina web da Liga Maker Drone.

Poden os alumnos preinscribirse pola súa conta?

Non. Para participar cómpre que un educador do centro se encargue da preinscrición.

Pode un mesmo centro preinscribir a varios equipos?

Si, pero, debido á limitación de prazas, priorizarase a participación do maior número de centros posibles.

Como se seleccionan os equipos?

Unha vez pechado o prazo de preinscrición, a Organización valora con total imparcialidade e obxectividade as solicitudes recibidas segundo, entre outros, os seguintes criterios:

 • O nivel de integración das TIC no centro.
 • A materia impartida polo profesor-coordinador, preferiblemente tecnoloxía ou similar (programación, electrónica, robótica, etc.).
 • A experiencia previa do profesor-coordinador co manexo de drons, robótica, electrónica e/ou programación.
 • O grao de motivación e dispoñibilidade do profesor-coordinador para participar na Liga Maker Drone.
 • A dispoñibilidade de espazos e medios necesarios para a celebración das actividades no centro.
 • El nivel de integración de las TIC en el centro.
 • La materia impartida por el profesor-coordinador, preferiblemente tecnología o similar (programación, electrónica, robótica, etc.)
 • La experiencia previa del profesor-coordinador con el manejo de drones, robótica, electrónica, y/o programación.
 • El grado de motivación y la disponibilidad del profesor-coordinador para participar en la Liga Maker Drone.
 • La disponibilidad de espacios y medios necesarios para la celebración de las actividades en el centro.
O meu equipo está incluído nunha lista de reserva. Podo esperar que o meu equipo participe na LIGA MAKER DRONE?

A inclusión na lista de reserva non garante a participación na Liga Maker Drone. Recorrerase á lista de reserva só a raíz da denuncia dun equipo seleccionado previamente. Se un equipo seleccionado renuncia no prazo de 5 días naturais desde a notificación oficial, producirase o chamamento do primeiro equipo que apareza na lista de reserva, e así sucesivamente.

Podo coñecer os motivos polos que o meu centro non foi seleccionado?

Debido ao elevado volume de solicitudes recibidas, a Organización non poderá atender as peticións de información individualizada sobre solicitudes desestimadas.

Quen e en base a que criterios se seleccionan os integrantes do equipo?

Os centros educativos teñen liberdade de elixir, segundo os seus propios criterios, os integrantes do equipo.

Cal é o tamaño recomendado dun equipo?

Un equipo pode ter un mínimo de 5 e un máximo de 7 integrantes, acompañados de 2 suplentes e 1 coordinador(profesor-titor). O número de participantes é importante para realizar as diferentes tarefas de xeito eficiente (deseño de estratexia, construción, programación e investigación). Un equipo con 7 titulares xeralmente funciona ben.

Deben ter os integrantes dun equipo predisposición ás áreas de ciencias ou tecnoloxía?

A Liga Maker Drone diríxese a estudantes con diferentes antecedentes e intereses académicos, non necesariamente predispostos ás ciencias, ás matemáticas ou á tecnoloxía. O obxectivo é motivalos no exercicio das habilidades e principios básicos destas áreas. O profesor-coordinador, porén, debe contar con nocións básicas en robótica educativa, programación, soldadura, electrónica e compoñentes varios.

Por que cómpre inscribir suplentes?

Cómpre que cada equipo inscriba a 2 suplentes, que recibirán a mesma formación que os titulares, de xeito que poidan ocupar as vacantes que se produzan no equipo de xeito inmediato e efectivo.

Cal é a data límite para inscribir a un equipo?

A inscrición definitiva dos titulares do equipo e dos 2 suplentes deberá formalizarse antes da celebración da Xornada de Presentación do Reto da edición.

Que precisa cada equipo da LIGA MAKER DRONE?

Cada equipo precisa:

 • Estar integrado por 5-7 titulares e 2 suplentes matriculados en 2º da ESO, con desexo de aprender e compartir ideas, así como un coordinador, profesor.titor da materia de tecnoloxía ou similar (robótica, programación, etc.).
 • Un lugar de encontro e un espazo axeitado para deseñar e desenvolver as solucións ao reto tecnolóxico proposto.
 • Dispoñibilidade para asistir a todas as xornadas e sesións de formación, así como para dedicar o tempo necesario para a preparación da solución ao reto.
 • O kit dron, así como o conxunto de recursos e a formación necesaria para desenvolver a solución ao reto, serán facilitados de balde pola Organización.

 

É posible modificar a composición do equipo?

No caso de que cumpra realizar algún cambio nos titulares do equipo e/ou dos suplentes, deberase notificar á Organización antes da data de inicio da formación tecnolóxica nos centros. A partir dese momento, só será posible substituír aos titulares do equipo polos suplentes que figuren no rexistro.

O coordinador require contar con experiencia técnica?

Si, o coordinador do equipo debe ser profesor-titor da materia de tecnoloxía ou similar (robótica, programación, etc.) e contar con nocións básicas en robótica educativa, programación, soldadura, electrónica e compoñentes varios.

 

Cal é o compromiso de tempo do coordinador?

Esta actividade supón unha dedicación estimada dunhas 30 horas, distribuídas equitativamente entre actividade tutelada e traballo autónomo do equipo. O grao de implicación na supervisión e axuda aos seus alumnos na preparación do reto será decisión de cada educador.

Pode un coordinador delegar as súas funcións noutro educador?

Unicamente en casos debidamente xustificados, e coa autorización previa da Organización, poderá delegar a súa representación noutro membro do equipo docente.

Pode un educador coordinar a máis dun equipo?

Un educador pode coordinar a máis dun equipo, pero o día da Xornada de Exhibición cada equipo deberá ter un responsable, polo que, ademais do coordinador, os equipos poden ter un auxiliar que os acompañe durante a Xornada.

 

Existen recursos para axudar a coordinar un equipo?

Si. A Organización poñerá a disposición dos equipos os recursos necesarios para o desenvolvemento da solución ao reto. Así mesmo, impartirá formación e acompañará o traballo desenvolvido nas aulas para dar apoio e atender ás dúbidas dos equipos.

Cales son os requisitos de espazo do centro educativo?

Os centros participantes deben facilitar as súas instalacións para realizar as xornadas previas á preparación do reto. O espazo requirido dependerá da tipoloxía da actividade, podendo ser preciso o uso da aula de tecnoloxía –ou similar– e dun espazo tipo pavillón deportivo cuberto.

Que outros medios técnicos e/ou materiais se requiren?

Os centros participantes deben contar con medios para apoiar as explicacións, tipo encerado (dixital ou tradicional), así como medios para realizar proxeccións audiovisuais e conexión a Internet.

Que equipos e materiais recibe cada equipo?

A Organización proporcionará dous kits dron a cada equipo participante (un para a realización de probas e outro para participar na Xornada de Exhibición), así como unha asignación monetaria para adquirir recursos necesarios para o desenvolvemento da solución ao reto.

 

Cando se reciben os kits dron?

A Organización entregará o kit dron para a realización de probas ao completar a formación tecnolóxica. O kit dron definitivo entregarase nas semanas previas á celebración da Xornada de Exhibición.

Está permitido o manexo dos equipos e materiais fóra do recinto escolar?

Non, o manexo dos kits dron e/ou dos materiais debe realizarse dentro do recinto escolar. Os equipos deben estar acompañados en todo momento polo coordinador que conste na solicitude.

Cóntase cun soporte técnico para a resolución de dúbidas ou problemas técnicos que se poidan presentar tanto a equipos como a docentes?

Si, a Organización proporciona soporte técnico de xeito presencial e telemático a través de correo electrónico, teléfono e área privada da LIGA MAKER DRONE. O horario de atención será de luns a venres de 09:00 a 19:00 horas.

Cales son as fases da LIGA MAKER DRONE?

A LIGA MAKER DRONE consta de 5 fases:

 • Xornadas de Introdución aos Drons
 • Xornada de Presentación do Reto
 • Formación tecnolóxica
 • Preparación da Solución ao Reto
 • Xornada de Exhibición
É obrigatorio participar en todas as fases previas á Xornada de Exhibición?

Si, a participación nas fases previas á Xornada de Exhibición é obrigatoria.

En que consiste o reto e como contribúe á educación dos equipos?

A Organización propoñerá un tema que poida ser investigado desde diferentes puntos de vista, que resulte atractivo para os equipos e que supoña un reto social. Proposto o reto, a Organización impartirá unha formación tecnolóxica coa fin de dotar a cada equipo das nocións básicas para a preparación autónoma do reto. Rematada a formación, os equipos intentarán atopar a solución máis axeitada ao reto proposto. Entre os principais beneficios desta aprendizaxe baseada na proposta dun reto, salientan:

 • Aprendizaxe activa con protagonismo do alumnado.
 • Desenvolvemento de competencias sociais: implicación, cooperación e colaboración.
 • Interaccións reais con axentes externos ao propio centro educativo.
 • Procura de solucións, desenvolvendo a autonomía e a autoestima.
 • Conexión co mundo real e coa comunidade.
 • Aceptación dos erros e do fracaso como parte necesaria da aprendizaxe.
Con canto tempo contan os equipos para preparar a solución ao reto?

Os equipos contarán cun total de 3 meses, desde febreiro ata maio, para a preparación da solución ao reto. A dedicación mínima será dunha hora por semana. Como en calquera deporte ou outra actividade extraescolar, canto máis tempo se inverte, mellores resultados se poden obter.

Como se desenvolve a Xornada de Exhibición?

Na Xornada de Exhibición preséntanse as demostracións das solucións deseñadas por cada equipo. A Xornada de Exhibición, que congrega a máis dun millar de estudantes de toda Galicia, ten unha duración aproximada de 3 horas. Os equipos divídense en grupos para disputar de xeito simultáneo unha fase previa eliminatoria. O equipo que consiga completar a misión definida no reto no menor tempo posible proclamarase campión da LIGA MAKER DRONE.

Os sistemas dron deseñados polos equipos tamén serán valorados por un xurado de expertos en tecnoloxía e innovación, composto por autoridades de recoñecido prestixio nos eidos académico e institucional.

Cal é o criterio para outorgar premios?

A competición resolverase en modo torneo, no que o equipo que consiga completar a misión definida no reto no menor tempo posible proclamarase campión da LIGA MAKER DRONE.

Ademais, as solucións presentadas serán valoradas por un xurado de expertos en tecnoloxía e innovación, composto por personalidades de recoñecido prestixio dos eidos académico e institucional, que premiarán as seguintes categorías:

 • Premio ao mellor deseño: Nesta categoría, valorarase a optimización do deseño segundo os requisitos técnicos especificados: peso, custo e capacidade de carga de auga.
 • Premio á solución máis disrutiva: Nesta categoría, valorarase a creatividade e innovación da solución proposta para a resolución do reto.
 • Premio á destreza en voo: Nesta categoría, valorarase a destreza na pilotaxe do dron.
 • Premio á mellor presentación segundo a expresión oral, claridade e creatividade na exposición da solución ao reto.
Poden asistir espectadores ou acompañantes?

Si, a Xornada de Exhibición é un evento de gran expectación aberto a toda a comunidade educativa (corpo docente, compañeiros, familias, etc.) no que se comparte a aprendizaxe e o entusiasmo dos equipos e se vive o mundo da tecnoloxía de xeito lúdico e entretido. A Organización concederá axudas ao desprazamento a aqueles centros localizados fóra da cidade de A Coruña que así o soliciten. Para máis información, consultar o regulamento.

 

Que tipos de premios poden gañar os equipos?

Todos os integrantes dos equipos recibirán un diploma acreditativo por participar na LIGA MAKER DRONE, malia que os equipos gañadores recibirán unha serie de agasallos adicionais. O equipo que se proclame gañador da LIGA MAKER DRONE obterá un trofeo e cada un dos seus integrantes recibirá unha medalla e un kit dron. Os gañadores do resto de categorías recibirán unha medalla e un kit de programación.

#ligamakerdrone ESTUDANTES DE 2º ESO DE CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA
Presentación Liga Maker Drone
A 2ª LIGA MAKER DRONE EXPÓN A ESTUDANTES DE TODA GALICIA O RETO DE LIMPAR OS OCÉANOS MEDIANTE O DESENVOLVEMENTO DUN DRON 22/11/2022

A Coruña, 4 de novembro de 2022. Máis de 180 alumnos de segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) provenientes dos 18 centros escolares de Galicia seleccionados para participar na 2ª edición da LIGA MAKER DRONE. Impulsada pola Fundación Barrié e o Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG), coñeceron esta mañá o reto exposto pola organización […]

Seguir lendo
O COLEXIO SANTA MARÍA DEL MAR DE A CORUÑA GAÑA A 1ª LIGA MAKER DRONE DA FUNDACIÓN BARRIÉ E O INSTITUTO TECNOLÓXICO DE GALICIA 20/05/2022

Foi o centro que mellor resolveu o reto de deseñar, programar e voar un dron para axudar a combater un incendio. Na competición participaron 18 centros de toda Galicia. A Coruña, 20 maio de 2022.  Deseñar, programar e voar un dron para axudar a apagar un incendio nun edificio. Ese foi o reto que tiveron […]

Seguir lendo
SUBSCRÍBETE AO BOLETÍN DE NOVAS! RECIBE ALERTAS DA LIGA MAKER DRONE

A LIGA MAKER DRONE É UN PROXECTO DA FUNDACIÓN BARRIÉ E O INSTITUTO TECNOLÓXICO DE GALICIA

Organizadores

Fundación Barrié

A Fundación Barrié é unha fundación patrimonial constituída polo empresario e mecenas Pedro Barrié de la Maza coa misión de contribuír ao desenvolvemento económico e social de Galicia desde unha perspectiva global, labor que leva a cabo con raíces galegas e alcance nacional e internacional nos eidos da educación, a investigación, a cultura e o patrimonio e a acción social.

Instituto Tecnológico de Galicia

O Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) é un Centro Tecnolóxico Nacional de referencia en I+D e tecnoloxía diferenciais para a Industria 4.0, sistemas aéreos non tripulados, enerxía intelixente e cidades sostibles. Constituído en 1991 como fundación privada sen ánimo de lucro, o seu director xeral preside a Federación Española de Centros Tecnolóxicos (FEDIT), que representa a 35 centros, 3.950 empregados e 21.000 empresas cliente.

LIGA MAKER DRONE (C) 2022. | AVISO LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE PRIVACIDADE