Preguntas frecuentes

Deseguido respondemos as preguntas máis frecuentes sobre a Liga Maker Drone.

 1. Quen poden participar na LIGA MAKER DRONE?

  Poden participar todos os alumnos matriculados durante o curso 2021/2022 en 3º de Educación Secundaria Obrigatoria en calquera centro educativo –público, concertado ou privado– de Galicia.

 2. Como realizo o proceso de preinscrición do meu equipo?

  A preinscrición para participar na LIGA MAKER DRONE faise enchendo o formulario de solicitude dispoñible na páxina web da Liga Maker Drone.

 3. Poden os alumnos preinscribirse pola súa conta?

  Non. Para participaren cómpre que un educador do centro se encargue da preinscrición.

 4. Pode un mesmo centro preinscribir varios equipos?

  Pode, aínda que por mor da limitación de prazas se priorizará a participación do maior número de centros posible.

 5. Como se seleccionan os equipos?

  Unha vez pechado o prazo de preinscrición, a Organización valora con total imparcialidade e obxectividade as solicitudes recibidas consonte os seguintes criterios, entre outros:

  • O nivel de integración das TIC no centro.
  • A materia impartida polo profesor-coordinador, preferiblemente tecnoloxía ou similar (programación, electrónica, robótica, etc.).
  • A experiencia previa do profesor-coordinador co manexo de drons, robótica, electrónica ou programación.
  • O grao de motivación e a dispoñibilidade do profesor-coordinador para participar na Liga Maker Drone.
  • A dispoñibilidade de espazos e medios necesarios para a realización de actividades no centro.
 6. O meu equipo foi incluído nunha listaxe de reserva. Podo esperar que o meu equipo participe na la LIGA MAKER DRONE?

  Non, a inclusión nunha listaxe de reserva non garante a participación na Liga Maker Drone. Recorrerase á listaxe de reserva soamente por mor da renuncia dun equipo seleccionado previamente. Se un equipo seleccionado renunciase no prazo de 5 días naturais desde a notificación oficial, producirase o chamamento do primeiro equipo que apareza na listaxe de reserva, e así sucesivamente.

 7. Podo coñecer os motivos polos que o meu centro non foi seleccionado?

  Debido ao elevado volume de solicitudes recibidas, a Organización non poderá atender as peticións de información individualizada sobre solicitudes desestimadas.

 1. Quen selecciona os integrantes do equipo e en función de que criterios?

  Os centros educativos teñen liberdade de elixir, consonte os seus propios criterios, os integrantes do equipo.

 2. Cal é o tamaño recomendado dun equipo?

  Un equipo debe ter un mínimo de 5 e un máximo de 7 integrantes, acompañados de 2 suplentes e 1 profesor (coordinador). O número de participantes é importante para levar a cabo as diferentes tarefas de xeito eficiente (deseño de estratexia, construción, programación e investigación). Un equipo con 7 integrantes xeralmente funciona ben.

 3. Deben ter os integrantes dun equipo predisposición ás áreas de ciencias ou tecnoloxía?

  Non. A Liga Maker Drone diríxese a estudantes con diferentes antecedentes e intereses académicos, non necesariamente predispostos ás ciencias, as matemáticas ou a tecnoloxía. O obxectivo é motivalos no exercicio das habilidades e principios básicos destas áreas.

 4. Cal é a data límite para inscribir un equipo?

  A inscrición definitiva co nome dos integrantes do equipo e de 2 suplentes deberá formalizarse antes da celebración da xornada de presentación da Liga Maker Drone.

 5. Que precisa cada equipo da LIGA MAKER DRONE?

  Cada equipo precisa:

  • 5-7 titulares e 2 suplentes, matriculados en 3º da ESO, con desexo de aprender e compartir ideas.
  • Un coordinador, profesor-titor da materia de tecnoloxía ou similar (robótica, programación, etc).
  • Un lugar de encontro e un espazo axeitado para deseñar e desenvolver as solucións ao reto tecnolóxico proposto.
  • Dispoñibilidade para asistir a todas as xornadas e sesións de formación, así como para dedicar un mínimo de 14 horas á preparación do reto.

  O kit dron e o conxunto de recursos necesarios para desenvolver o reto serán facilitados de balde pola Organización.

 6. Por que cómpre inscribir suplentes?

  Cómpre que cada equipo inscriba 2 suplentes, quen recibirán a mesma formación que os titulares, de xeito que poidan ocupar as vacantes que se produzan no equipo de forma inmediata e efectiva.

 7. É posible modificar a composición do equipo?

  Caso de ser preciso facer algún cambio entre os integrantes do equipo ou os suplentes, deberase notificar a Organización antes da data de inicio da formación tecnolóxica nos centros. A partir dese momento só será posible substituír os integrantes do equipo polos suplentes que figuren no rexistro.

 1. Requírese que o coordinador conte con experiencia técnica?

  O coordinador do equipo debe ser profesor-titor da materia de tecnoloxía ou similar (robótica, programación, etc.).

 2. Cal é o compromiso de tempo do coordinador?

  Esta actividade supón unha dedicación estimada dunhas 30 horas, distribuídas equitativamente entre actividade tutelada e traballo autónomo do equipo. O grao de implicación na supervisión e axuda aos seus alumnos na preparación do reto será decisión de cada educador.

 3. Pode un coordinador delegar as súas funcións noutro educador?

  Unicamente en casos debidamente xustificados e coa autorización previa da Organización, poderá delegar as súas funcións noutro membro do equipo docente.

 4. Pode un educador coordinar máis dun equipo?

  Un educador pode coordinar máis dun equipo, pero o día da Xornada de Exhibición cada equipo deberá ter un responsable, polo que, ademais do coordinador, os equipos poden ter un auxiliar que os acompañe na Xornada.

 5. Existen recursos para axudar a coordinar un equipo?

  Existen. A Organización poñerá ao dispor dos equipos os recursos precisos para o desenvolvemento do reto. Así mesmo, fará un seguimento do traballo na aula, tanto presencial como telemático, para dar apoio e atender as dúbidas dos equipos.

 1. Cales son os requisitos de espazo do centro educativo?

  Os centros participantes deben facilitar as súas instalacións para realizar as xornadas previas á preparación do reto. O espazo requirido dependerá da tipoloxía da actividade e pode ser preciso o uso da aula de tecnoloxía –ou similar– ou dun espazo tipo pavillón deportivo cuberto.

 2. Que outros medios técnicos ou materiais se requiren?

  Os centros participantes deben contar con medios para apoiar as explicacións, como un encerado (dixital ou tradicional), así como medios para realizar proxeccións audiovisuais e conexión a Internet.

 3. Que equipos e materiais recibe cada equipo?

  A Organización fornecerá un kit dun dron a cada equipo participante, así como aqueles recursos necesarios para o desenvolvemento do reto.

 4. Cando se recibe o kit dron?

  Enviaremos aos equipos o kit dron algúns días antes da preparación do reto, após completaren a formación tecnolóxica.

 5. Está permitido o manexo dos equipos e materiais fóra do recinto escolar?

  Non, o manexo do kit dron ou dos materiais debe facerse dentro do recinto escolar. Os equipos deben estar acompañados en todo momento polo coordinador que conste na solicitude.

 6. Cóntase cunha asistencia técnica para a resolución de dúbidas ou problemas técnicos que poidan xurdirlles tanto aos equipos como aos docentes?

  Si, a Organización proporciona asistencia técnica telefónica e vía correo electrónico.

 1. Cales son as fases da LIGA MAKER DRONE?

  A LIGA MAKER DRONE consta de 5 fases:

  • Xornadas de Introdución aos drons (25 de outubro-12 de novembro de 2021)
  • Xornada de Presentación do reto (19 de novembro de 2021)
  • Formación tecnolóxica (novembro de 2021-xaneiro de 2022)
  • Preparación do reto (febreiro-maio de 2022)
  • Xornada de Exhibición (maio de 2022)
 2. É obrigatorio participar en todas as xornadas previas á preparación do reto?

  É. A participación nas xornadas previas á preparación do reto é obrigatoria.

 3. En que consiste o reto e como contribúe á educación dos equipos?

  Unha vez formalizada a inscrición definitiva dos equipos e os suplentes, a Organización exporá un tema que poida ser investigado desde diferentes puntos de vista, que resulte atractivo para os equipos e que supoña un reto social. Unha vez presentado o reto, a Organización impartirá unha formación tecnolóxica, co fin de dotar a cada equipo das nocións básicas para a preparación autónoma do reto. Ao remate da formación, os equipos tentarán buscar a solución máis axeitada ao reto exposto. Entre os principais beneficios desta aprendizaxe baseada na formulación dun reto destacan:

  • Aprendizaxe activa con protagonismo dos estudantes.
  • Desenvolvemento de competencias sociais: implicación, cooperación e colaboración.
  • Interaccións reais con axentes externos ao propio centro educativo.
  • Procura de solucións, desenvolvendo a autonomía e a autoestima.
  • Conexión co mundo real e coa contorna da comunidade.
  • Aceptación dos erros e do fracaso como parte necesaria da aprendizaxe.
 4. Con canto tempo contan os equipos para prepararen o reto?

  Os equipos contarán cun total de 14 semanas, desde febreiro até maio, para a preparación do reto. A dedicación mínima será dunha hora á semana. Como en calquera deporte ou outra actividade extraescolar, canto máis tempo se invista mellores resultados se poden obter.

 1. Como se desenvolve a Xornada de Exhibición?

  En maio de 2022 celebrarase a Xornada de Exhibición, na que se presentarán as demostracións das solucións deseñadas por cada equipo. A Organización comunicará con antelación abonda a data e o lugar de celebración da Xornada de Exhibición. Os centros educativos poderán ofrecer as súas instalacións como sede. Esas ofertas serán valoradas segundo a necesidade.

 2. Poden asistir espectadores ou acompañantes?

  Poden. A Organización notificará con antelación abonda o número de acompañantes por cada equipo. No recinto haberá unha zona para os espectadores, onde poden ver a competición.

 3. Que tipos de premios poden gañar os equipos?

  Dentro de cada categoría, entregaranse os seguintes premios a cada un dos integrantes do equipo e ao profesor coordinador: O premio ao equipo gañador da competición consistirá nun kit dron. O premio aos integrantes dos equipos gañadores do resto das categorías consistirá nun kit de programación. Ademais, os centros educativos aos que pertenzan os equipos gañadores recibirán un diploma acreditativo como gañadores.

 4. Cal é o criterio para outorgar premios?

  As demostracións serán valoradas por un xurado especializado, segundo as seguintes categorías:

  • Premio ao equipo gañador da competición: Esta categoría resolverase en modo torneo, no que os equipos competirán de xeito simultáneo para efectuaren a misión definida no reto de forma correcta no menor tempo posible.
  • Premio ao mellor deseño: Nesta categoría valorarase a optimización do deseño, segundo os requisitos técnicos especificados: menor peso, menor custo, etc.
  • Premio á solución máis disruptiva: Nesta categoría valorarase a creatividade e innovación da solución proposta para a resolución do reto.
  • Premio á destreza no voo: Nesta categoría valorarase a destreza na pilotaxe do dron.

  Por último, existirá un premio especial do público na categoría:

  • Premio especial do público á mellor presentación, consonte a expresión oral, a claridade e os medios gráficos empregados para a exposición.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com